Bekijk hier de actuele informatie over openingstijden, bezorging en maatregelen i.v.m. het coronavirus

Winkelmand
0
Winkelmand
(0)

Actievoorwaarden: Is je code een oudejaarslot van 30,- waard?

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Coöperatie Primera b.a. (hierna: ‘Primera’) georganiseerde promotionele actie Scan & maak kans een Oudjaarslot! (hierna: "deze Actie"), ter promotie van de Oudejaarstrekking van 31 december 2019.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Primera is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Primera daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Primera bekend gemaakt worden via de website www.primera.nl/oudejaarstrekking.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Primera gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
1.6 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de deelnemende Primera winkels, alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.

2. De actie
2.1 Deze actie loopt van vrijdag 6 december tot en met dinsdag 31 december 2019 (hierna: de Actieperiode).
2.2 Op de landelijke huis-aan-huis folder van Primera (verspreiding vanaf 6 december) staat op de achterzijde een unieke QR-barcode.
2.3. Bij het meedoen aan de Actie dient de klant de barcode, verkregen via de huis-aan-huis folder te laten scannen aan de kassa bij een Primera winkel gedurende de Actieperiode. Bij een winnende code verschijnt er op de kassa een melding dat de klant een Oudejaarslot voor de trekking van 31 december 2019 gewonnen heeft.

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Primera is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

4. Prijzen
4. De deelnemers van kans op: 148 loten t.w.v. 30,- voor de Oudejaarstrekking van 31 december 2019. Niet uitgekeerde prijzen komen te vervallen.
4.1 Het prijzenpakket heeft een totale waarde van € 4.440,- met in totaal 148 prijzen.
4.2 Deelnemer kan meerdere malen deelnemen, maar heeft recht op maximaal één prijs per persoon.
4.3 De prijzen zijn middels een trekking, voorafgaand aan start van de actie, willekeurig bepaald en gedrukt en worden middels huis-aan-huis drukwerk verspreid.

5. Uitkering van prijzen
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op een prijs.
5.2 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Primera. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.3 Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
5.4 Eventuele
5.5. De winnaar van een prijs mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
5.6 Op verzoek van Primera dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Primera bij het innen van de prijs.
5.7 Primera is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
5.8 Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Primera.
5.9 In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Primera.
5.10 Medewerkers van Primera en anderen die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.

6. Publiciteit
6.1 Winnaars geven Primera toestemming gefotografeerd te worden tijdens de eventuele overhandiging van de prijs of uitvoering van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar hij of zij op staat te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Primera en heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Klachten
7.1 Vragen en/ of Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend per post t.a.v. Afdeling Helpdesk, Antwoordnummer 14307, 4180 ZX  Geldermalsen (gebruikelijke belkosten) of per e-mail marketing@primera.nl.
Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.