Gratis wifi Primera

Je kunt bij ons gebruik maken van ons gratis wifi netwerk. Accepteer de voorwaarden om te verbinden.

Algemene voorwaarden gratis wifi Primera

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

  • Verbinding: De mogelijkheid om met een Randapparaat verbinding te maken met Primera gratis WIFI.
  • Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden.
  • Gebruiker: Degene (m/v) die gebruik maakt van Primera gratis WIFI.
  • Primera Gratis WIFI: De inpandige omgeving waar Primera een of meer toegangspunten heeft gemaakt om gebruik te maken van gratis WIFI.
  • Primera: Coöperatie Primera b.a.
  • Randapparaat: Een randapparaat geschikt voor het maken van een Verbinding.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Primera stelt gratis WIFI voor haar winkelend publiek beschikbaar, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Door Verbinding te maken met Primera Gratis WIFI gaat de Gebruiker akkoord met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van Primera gratis WIFI.

2.3. Primera biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

ARTIKEL 3 - GEBRUIK

3.1. Een Verbinding mag slechts worden gebruikt in combinatie met een Randapparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten. De gevolgen van het gebruik van apparatuur die niet aan deze eisen voldoen, zijn voor rekening en risico van de Gebruiker. Randapparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden en kwaliteit van Primera gratis WIFI.

3.2. Het gebruik van Primera gratis WIFI is niet gelimiteerd tot een bepaalde hoeveelheid data en/of tijdsomvang. Primera kan ingrijpen indien er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. Primera heeft het recht voor om door deze of andere reden, de verbinding van Primera gratis WIFI met de Gebruiker te blokkeren.

3.2 Het gebruik van Primera gratis WIFI is door Primera beperkt tot bepaalde faciliteiten, onderdelen en /of diensten. Primera heeft, als onderdeel van haar serviceverlening, de toegang tot een aantal ongewenste sites afgeschermd. Aangezien er dagelijks vele nieuwe websites bijkomen is de beoordeling van websites een continue proces. Primera is dan mogelijk ook niet in staat om 100% van de ongewenste sites af te schermen.

3.3. De Gebruiker dient Primera gratis WIFI als goed huisvader te gebruiken. De Gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die door hem/haar op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. Het is niet toegestaan Primera gratis WIFI zo op een manier te gebruiken die storingen of overlast in Primera gratis WIFI en/of andere (computer)netwerken of telecommunicatie-infrastructuren veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt. Ook gebruik waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd dan wel op andere wijze inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer is verboden. De Gebruiker vrijwaart Primera voor claims die voortvloeien uit activiteiten van de Gebruiker.

ARTIKEL 4 – VEILIGHEID

4.1 Het dataverkeer tussen Primera gratis WIFI en het door de Gebruiker gebruikte Randapparaat geschiedt versleuteld dan wel onversleuteld, al naar gelang de technische mogelijkheden van het Rand-apparaat. De Gebruiker aanvaardt derhalve het risico dat de getransporteerde data door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze bestemd zijn.

4.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn systemen, apparatuur en data-bestanden en het gebruik van eventuele encryptietechnieken bij het verzenden van e-mail en het downloaden van databestanden.

ARTIKEL 5 - STORINGEN

5.1 Storingen in Primera gratis WIFI kunnen voorkomen. Primera is op geen enkele wijze gehouden storingen te voorkomen dan wel op te lossen.

ARTIKEL 6 – WETTELIJKE VERPLICHTINGEN / PRIVACY

6.1 Primera neemt bij het aanbieden van Primera gratis WIFI de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, in acht. Primera zal de wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens (zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek) naleven en zal haar medewerking verlenen aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Primera is ter zake van het aanbieden van Primera gratis WIFI niet aansprakelijk. De Gebruiker realiseert zich dat hij gebruik maakt van een gratis dienst.

7.2 De Gebruiker is aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan. De Gebruiker vrijwaart Primera tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Primera zouden kunnen of willen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Gebruiker van Primera gratis WIFI is gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft de inhoud van door hem, met behulp van een Primera gratis WIFI verzonden of opgevraagde informatie alsmede en eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop.

ARTIKEL 8 - GESCHILLEN

8.1 Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een eventueel geschil naar aanleiding van het gebruik van Primera gratis WIFI dient voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Welcome to Public WiFi

Welcome to Public WiFi

Thank you for associating to Public WiFi. By continuing you agree to our terms of service.

Click here to continue to the internet
Back to top